Användarnamn Lösenord
Beställnings-
kvantitet, st.
Baspris
Enhetspris
€/st.)*
0–200 0 +   0,25
201–500 50 +   0,08
501–5 000 149 +   0,05
5 001–10 000 299 +   0,04
10 001–20 000 549 +   0,02
20 001–50 000 799 +   0,012
50 001–100 000 1249 +   0,007
100 001–500 000 1749 +   0,005
500 001– 4149 +   0,004
*) För den delen av beställningsmängd som
överstiger den lägre gränsen av steget.
Se exemplet på vänster.

Priser

Prisen för en beställning räknas så att till basprisen tilläggs enhetsprisen multiplicerat med den delen av beställningskvantiteten som överstiger den lägre gränsen av prissteget.

Exempel: för en beställning av 900 stycken skall prisen vara
149 + (400 * 0,05) €
= 169 €
.

Lägsta prisen är 20 €. Moms tillkommer på alla priser.

 

Individuella fraktsedelnummer för en smidigare logistikkedja

Den inhemska standarden för fraktsedlar har reviderats och togs i bruk den 1 januari 2012. Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:s webbaserade fraktsedelnummertjänst stöder målet att föra över hela leveranskedjan i elektroniskt format och förbättra näringslivets konkurrenskraft.

Via Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry:s webbtjänst kan företag beställa serier med individuella fraktsedelnummer. Nya användare av nummertjänsten ska först registrera sig som användare i tjänsten. Då ska kontaktuppgifterna till företaget som beställer fraktsedelnummer och en kontaktperson vid företagetanges. LOGY:s webbtjänst administrerar och registerför nummerserierna.

Fraktsedelnummer som beställts via tjänsten är individuella, vilket betyder att samma nummer inte beviljas två gånger. I det nya tolvsiffriga fraktsedelnumret är de tre första siffrorna reserverade för vårt system och de följande åtta siffrorna varierar. Den sista siffran i nummerserien är ett kontrollnummer. Kontrollnumret räknas ut med samma princip som referensnummer vid banktransaktioner. Med andra ord multipliceras de elva första siffrorna från vänster till höger med 7, 3, 1, 7, 3, 1..., resultaten adderas och summan subtraheras från nästa hela tiotal. Om differensen är 10 blir kontrollsiffran noll.

Närmare information om kontrollnumret och formler för uträkningen av det finns till exempel här. Nordea har en referenskalkylator som räknar ut kontrollnummer på en gång även för långa talserier. Med Excel kan man räkna ut referensnummer med denna kalkylformler.

Spårbarheten av fraktsedelnummer som genererats i systemet baseras på uppgifter som användaren uppgett vid registreringen i systemet.

Fraktsedelnummer som fås från den nya tjänsten är giltiga 24 månader efter beställningsdatumet. Beställaren ska helst beräkna antalet fraktsedlar som företaget använder och behovet av nummer för dem på ett sådant sätt att hela nummerserien används under giltighetstiden. Antalet fraktsedelnummer som kan beställas är inte begränsat. Vid beställning av fler än en miljon fraktsedelnummer kan man begära en separat offert.

Användaren kan skapa driftställen för företaget, om företagets enskilda verksamhetsställen har egna system för utskrivning av fraktsedlar.

Standard för fraktsedlar

Standarden för fraktsedlar för inrikes godstransporter reviderades den 1 januari 2012. Suomen Standardisoimisliitto SFS publicerade en ny fraktsedelblankett som är mer praktisk och bättre tillgodoser de ändrade behoven inom transportbranschen, t.ex. när det gäller kompatibiliteten med elektronisk dataöverföring, jämfört med den gamla blanketten. I samband med uppdateringen har även anvisningarna om tillämpningen av standarden preciserats. Den föregående standardversionen var i kraft ungefär tio år. De viktigaste förändringarna på fraktsedelblanketten innebär att uppgifterna om de olika parterna i transporten är tydligare, fältet för transportanvisningar har placerats på ett annat ställe och att det nu finns möjlighet att använda två olika blankettalternativ. För uppgifter om transportparterna finns nu fyra adressfält i stället för tidigare fem. Datafälten har också grupperats i följande ordning: ”Mottagare”, ”Avsändare”, ”Avsändningsplats” och ”Bestämmelseort”. Det är viktigt att alltid använda blanketter som överensstämmer med den gällande standarden vid transporter.

En fraktsedelblankett som överensstämmer med den gällande standarden finns här.En fullständig beskrivning av standarden för fraktsedlar fås direkt hos Suomen Standardisoimisliitto: www.sfs.fi.

Lättare och snabbare

Målet med standardenliga fraktsedlar och adresslappar samt med individuella fraktsedelnummer är att påskynda godstrafiken. På samma gång blir även övergången till elektronisk dataöverföring mellan kunder och transportföretag enklare och snabbare. Förnyelsen bidrar till bättre kundservice och gör det möjligt att följa upp sändningar på nätet i enlighet med enskilda logistikleverantörers serviceutbud.

I Finland håller vi på att övergå till samma system som tillämpas i Sverige, där individuella fraktsedelnummer är obligatoriska. Den elektroniska ärendehanteringen mellan kunder och transportföretag har expanderat i rask takt och omfattar redan över hälften av alla transporter.

Målet är att det här förfaringssättet i den närmaste framtiden och efter en kort övergångsperiod kommer att vara heltäckande och det enda verksamhetssättet också i Finland.

Centrala logistikföretag (bl.a. företag som är medlemmar i Logistiikkayritysten Liitto ry och Suomen Huolintaliikkeiden Liitto ry) samt företag som använder sig av logistiktjänster har i samråd med TIEKE (Utvecklingscentralen för informationssamhället rf) fastställt dataöverföringsrutinerna som används. Målet är att införa enhetliga dataöverföringsrutiner inom godstrafiken, vilket underlättar och påskynda den logistiska verksamheten inom transportföretag, industri och handel.

Det är möjligt att skriva ut fraktsedlarna i det egna systemet eller använda sig av tjänster som tillhandahålls av tredje parter. Fraktsedelnumret kan även skrivas ut som tilläggsinformation på leveransens kollietiketter.